Mokraďový biotop v Mlynskom náhone

Vtáky a netopiere

Autor: RNDr. Peter Krišovský, PhD.

Vtáctvo potrebuje na prežitie a rozmnožovanie vhodné prostredie na hniezdenie, dostatok potravy a, samozrejme, vodu. Voda je dôležitou zložkou, ktorá ovplyvňuje život vtáctva nielen počas života, ale aj v čase hniezdenia, a rozhoduje o úspešnosti vyvedenia mláďat. Na vodu nie je viazané len takzvané vodné vtáctvo, napríklad kačice alebo husi, ale všetky vtáčie druhy sú od vody závislé.

Trasochvost biely

Urbanizácia krajiny a najmä odvádzanie vody zo sídel čoraz viac sťažuje vtákom prístup k vode. Periodické mláky vznikajúce po daždi rýchlo vysychajú a mestá a sídliská sú bez vody. Vodné plochy v parkoch a v blízkosti sídlisk sú jedinou možnosťou ako prežiť a vychovávať mláďatá. Jednou z takýchto plôch je aj Mlynský náhon v Košiciach, ktorý má svoju históriu a prechádza stále zmenami, ktoré zlepšujú vodný biotop aj pre vtáctvo v tejto časti mesta.

Penica čiernohlavá

Bežným pozorovaným druhom je kačica divá, ktorá tu aj hniezdi a vyvádza mláďatá. Početné kŕdle sa tu zdržujú aj v zimnom období. Okrem bežných holubov prichádzajú na vodu aj chránené holuby hrivnáky a hrdličky záhradné, ktoré hniezdia v okolí Mlynského náhonu. Najväčšou skupinou vtákov, ktoré prilietavajú k Mlynskému náhonu, sú spevavce. Nad hladinou vody lovia belorítky domové a lastovičky obyčajné. Brehy Mlynského náhonu sú lákadlom pre trasochvosty biele. Za vodou tu prilietavajú vtáčie druhy, ktoré hniezdia v blízkych záhradách, ale aj panelových domoch, ako sú žltochvost domový, červienka obyčajná, drozd čierny, drozd plavý, drozd trskotavý. Z menších druhov tu zalietava muchár sivý, kolibiarik čipčavý, penica čiernohlavá a penica popolavá.

Rybárik riečny

Počas celého roka tu môžeme vidieť sýkorku veľkú, sýkorku belasú a brhlíka obyčajného. Brehové porasty bylín lákajú svojimi plodmi semenožravé vtáky, ako sú stehlíky obyčajné, zelienky obyčajné, pinky obyčajné a glezgy obyčajné. V živých plotoch zas hniezdia stehlíky konôpky a kanáriky poľné. V zateplených bytových domoch hniezdi škorec obyčajný a vrabec domový. Z najväčších spevavcov tu vidieť straku obyčajnú a sojku obyčajnú.
Vidíme, že voda v meste je pre vtáky veľmi dôležitá. Slúži na uhasenie smädu, ale aj ako zdroj potravy pre hmyz, ktorý je zasa potravou vtákov. Zistený zoznam vtáčích druhov v tejto lokalite nie je konečný. Ak urobíme všetko preto, aby sme zachovali tento unikátny biotop v centre mesta, počet vtákov a ďalších živočíšnych druhov bude len narastať. Čím viac druhov tu bude, tým lepšie bude naše mestské prostredie, v ktorom žijeme. Z mestského prostredia, ktoré človek neustále pretvára, sa nesmie voda vytratiť, keďže s ňou sa vytratí aj život, ktorého sme súčasťou. Je to prostredie našej každodennej existencie, o to viac sme povinní ho zveľaďovať, nie ničiť.

Biotop Mlynského náhonu a širokého okolie žije svoj život aj v nočných hodinách. S príchodom súmraku za teplých letných dní môžeme nad vodnou hladinou Mlynského náhonu zahliadnuť naše jediné lietajúce cicavce – netopiere. Tajuplný spôsob ich života spôsobil, že sú často považované za zlé a nebezpečné, pritom je ich význam pre človeka ťažko nahraditeľný. Netopiere prebrali úlohu nočných lovcov hmyzu, ktorý, aby ušiel vtákom počas dňa, začal byť aktívny v noci.

Večernica hvízdavá

Na Slovensku bolo zistených 28 druhov netopierov, ktoré majú nádherné mená ako večernica, ucháč, uchaňa, rajniak, podkovár, lietavec a samozrejme netopier. Naše druhy netopierov patria do radu Chiroptera, jednoducho preložené: lietajú pomocou rúk. Okrem toho sa orientujú pomocou echolokácie, ktorá funguje na princípe radaru. Netopiere tak môžu lietať v priestore a loviť hmyz aj v noci. Všetky naše druhy sú hmyzožravé. Schopnosť netopierov loviť hmyz z nich robí skvelých špecialistov, ktorí chránia vodné biotopy pred množstvom hmyzu – komárov a pakomárov – ktorý sa vo vodnom prostredí vyvíja. Počas jedinej noci uloví netopier až 3000 komárov. Vedci zistili, že kolónia 10 miliónov netopierov uloví počas jednej noci až 3 tony hmyzu. Ak by sme tento hmyz dali na hraciu plochu futbalového ihriska, mal by výšku 3 metre. Na Mlynskom náhone môžeme pozorovať štyri druhy netopierov: večernicu hvízdavú, večernicu južnú, raniaka hrdzavého a netopiera vodného.

Biodiverzita Mlynského náhonu bude len narastať, ak sa budeme snažiť chrániť cenné biotopy v meste, ktoré zlepšujú kvalitu nášho života.