Občianske združenie

Mlynský náhon, o. z.

Sme občianske združenie s ambíciou obnoviť Mlynský náhon v jeho pôvodnom koryte a vytvoriť súvislý biokoridor pozdĺž celého vodného toku s mestotvornými, enviromentálnymi a spoločenskými funkciami.

VlnaCervena

Náš príbeh

2016 jar

KruhModry16x16

Naša občianska aktivita vznikla ako reakcia na projekt Magistrátu mesta Košice s názvom “Revitalizácia Mlynského náhonu”. Mlynský náhon bol vtedy v zlom stave: v koryte bola nízka hladina vody z dôvodu rozobratých prehrádzok, nízky prietok bol príčinou negatívnych biologickych procesov, a voda sa z koryta pravidelne niekoľkokrát ročne vypúšťala z dôvodu kosenia brehov a čistenia dna od kalu.

KruhModry16x16

Na základe postupne získaných informácií sme nadobudli presvedčenie, že projekt nerieši hlavné problémy náhonu: nízky prietok a ani pravidelné vypúšťanie vody z koryta. Na druhej strane boli v projekte naplánované technicky a prevádzkovo náročné a esteticky nevhodné riešenia, a aj úplne zbytočné, až nezmyselné  stavebné úpravy.

Veľkým nedostatkom bolo, že projekt nebol konzultovaný s verejnosťou a ak sme žiadali informácie o projekte, dostávali sme ich ťažko, boli veľmi všeobecné a nepresné.

2017

KruhModry16x16

Keďže sa k našej aktivite pridalo viacero odborníkov z rôznych oblastí, náš názor na riešenie Mlynského náhonu dostával konkrétnu, odborne podloženú podobu. Postupne sme si uvedomili, že obnova zachovanej Mlynského náhona je iba prvým krokom k celkovej obnove vodného toku v pôvodnom koryte, ktorá je nevyhnutná.

KruhModry16x16

Začali sme spoluprácu s občianskymi združeniami HUBa, Spolka a Ľudia a voda, ktoré sa zaoberajú urbanizmom a úlohami vody v meste. Spolu sme navrhli viacero riešení a vypracovali sme množstvo pripomienok ku Konceptu Územného plánu Košíc, napríklad aj za účelom ochrany pôvodného koryta pred zastavaním alebo riešením dopravy v predmetnej lokalite.

2018

KruhModry16x16

Projektu “Revitalizácia Mlynského náhonu”, ktorého rozpočet bol na úrovni 1,9 milióna €, neschválili finančný príspevok z eurofondov, ktorý tvoril asi polovicu nákladov. Projekt bol z uvedeného dôvodu zastavený.

KruhModry16x16

Mesto nám sprístupnilo dokumentáciu projektu a spolupráca s mestom začala byť konštruktívna a ústretová. Analýzou pôvodného projektu, na základe našich poznatkov a názorov odborníkov sme sformulovali základné ciele obnovy Mlynského náhonu, etapy procesu obnovy a podmienky realizácie projektu.

KruhModry16x16

Začali sme spoluprácu s novým vedením mesta, ktoré vzišlo z volieb, a ktoré podporuje obnovu Mlynského náhonu v zmysle zabezpečenia biologickej diverzity vodného toku a okolia a zlepšenia životného prostredia danej oblasti i celého mesta.

2019 jar

KruhModry16x16

Založili sme občianske združenie Mlynský náhon, o. z.  s jednoznačnými cieľmi:

  • obnova zachovanej časti Mlynského náhonu
  • obnova Mlynského náhonu v celom pôvodnom koryte
  • obnova, odkrytie a revitalizácia existujúcich potokov v Košiciach
  • zabezpečenie účasti verejnosti na celom procese revitalizácie a obnovy Mlynského náhonu
  • zabezpečenie transparentnosti celého procesu revitalizácie a obnovy Mlynského náhonu

To, že sa primárne zameriavame na obnovu Mlynského náhonu, nám dáva priestor pre podrobnú analýzu úloh a vyladenie detailov s primeranou dávkou perfekcionizmu.

Naše združenie chce poskytnúť miesto, kde môže laická i odborná verejnosť diskutovať, byť informovaná, byť vypočutá, a mať možnosť zapojiť sa do všetkých procesov obnovy Mlynského náhonu.

Je to ťažká úloha a nevieme zagarantovať, že všetko pôjde hladko, že nebudeme robiť chyby, že výsledné riešenie bude bez chýb a že bude vyhovovať každému. Chceme však urobiť čo najviac pre to, aby sme sa v spolupráci s odbornou i laickou verejnosťou čo najväčšiemu počtu chýb vyhli.

Myslíme si, že aj v prípade, že nebudeme úspešní ani v jednom z našich cieľov, nebude naša snaha márna. Zozbierané informácie, podklady a skúsenosti budú dobrým základom pre tých, ktorí prídu po nás a znovu oprášia myšlienku potreby vody v pôvodnom koryte Mlynského náhonu.

Lebo otázka neznie, či napustiť alebo nenapustiť pôvodné koryto Mlynského náhonu vodou, ale kedy a ako ho napustiť. A hlavne kedy už bude neskoro.

Ľudia

VlnaBiela
Scavnicky

Eugen Ščavnický

Predseda združenia

Mlynský náhon a pôvodné potoky, ktoré tiekli mestom, sú veľkou výzvou pre nás všetkých. Nesmieme premrhať potenciál, ktorý v sebe tieto zdroje vody majú. Verejnosť má právo požadovať primerané životné prostredie a podieľať sa na jeho tvorbe.

Frischer

Viktor Frischer

Kontrolór

Mojou víziou je mesto pre ľudí, nie autá. Košičania sa budú musieť rozhodnúť, či chcú mať v centrálnej časti hustú premávku, hluk a znečistené ovzdušie alebo radšej prírodný vodný prvok so zeleným koridorom, ktorý prirodzene prepojí centrum s Mestským parkom.

Gregorek

Robert Gregorek

.

Povolaním záhradný architekt a botanik, od roku 2003 pôsobí v Botanickej záhrade UPJŠ, so životným krédom: ``Voda, základ života``. Neúnavne obhajuje biologické princípy, ktoré my ľudia svojou nevhodnou, často až devastačnou činnosťou narušujeme.

Rovinsky

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Pluchtova

Martina Gregorek

Členka Rady združenia

Vecan

Ondrej Vecan

Daniela Gajdošová

Patrik Bartas

Dominik Kurina