Krajinársko-urbanistická súťaž

Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach

Výsledky druhej etapy súťaže

Ciele druhej etapy
Cieľom druhej etapy súťaže bolo stanoviť poradie tímov podľa ich schopnosti vypracovať projekt obnovy Mlynského náhonu, ktorý by čo najviac reflektoval ciele stanovené vyhlasovateľom v zadaní súťaže.

Proces hodnotenia
Každý tím odprezentoval svoj finálny návrh, ktorý potom porota hodnotila podľa stanovených kritérií v zmysle súťažných podmienok:

  • urbanizmus
  • architektúra
  • krajinná architektúra
  • modro-zelená infraštruktúra
  • enviromentálny aspekt
  • racionálna prevádzka a údržba
  • realizovateľnosť

Na záver porota jednohlasne rozhodla o poradí tímov hlasovaním riadnych členov poroty.

Tím Flera, s.r.o., Praha nebol hodnotený, pretože zo súťaže odstúpil 21.10.2020.

Výsledky hodnotenia

1. miesto

Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD., Bratislava
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Ing. Katarína Gloneková

Finálny návrh tímu Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD., Bratislava

Hodnotenie poroty:
Komplexný prístup a veľmi vyvážené posúdenie rôznorodých požiadaviek na očakávané budúce funkcie okolia Mlynského náhonu.

Zohľadnenie jednotlivých potrieb obyvateľstva doplnené o nadhľad pri spracovaní celkového konceptu riešeného územia dáva výborné predpoklady na dopracovanie detailov riešenia.

Dôležitou prednosťou návrhu je veľmi atraktívne spracovaný námet na riešenie jedného z najproblematickejších miest vodného toku, ktorým je „zhybka“ pri Rokoku formou kruhovej lávky, ktorá prináša výrazný identifikačný znak pre celý projekt.

Návrh je ambiciózny a pritom triezvo rešpektuje princíp realizovateľnosti vrátane možnosti etapovitej realizácie.


2. miesto

IMG+, Rotterdam
Ing. arch. Artur Borejszo
Ing. Zuzana Jančovičová

Finálny návrh tímu IMG+, Rotterdam

Hodnotenie poroty:
Hodnota návrhu spočíva vo vynikajúcej kvalite presahov riešenia do širšieho okolia riešeného územia.

Urbanisticky výborne spracovaný koncept sa podarilo autorom rozpracovať vo viacerých detailoch a presvedčivo prezentovať z hľadiska očakávanej funkcie, atraktívnosti vytváraného prostredia a jeho vybavenia, napríklad riešenie predĺženia Mlynského náhonu smerom na Štefánikovu ulicu.

Návrh reprezentuje príklad obratného skĺbenia princípu pestrosti a zároveň jednotnosti, má zadefinovanú príjemnú zonáciu uličných priestorov s odlišnou funkciou.

Celý koncept pritom zohľadňuje potreby zachovania a rozvoja biodiverzity, rešpektuje požiadavku na podporu migrácie organizmov.


3. miesto

2M ateliér architektúry, s.r.o., Bratislava
Ing. arch. Miroslav Michalica
Ing. Eva Wernerová
Ing. arch. Tomáš Pozdech
Ing. Miloslav Šindlar
Ing. Josef Jágr
Ing. Dávid Grega

Finálny návrh tímu 2M ateliér architektúry, s.r.o., Bratislava

Hodnotenie poroty:
Výnimočne myšlienkovo prepracovaný prístup k riešeniu vodného toku v súlade s princípmi „živej rieky“ a najvyššou mierou možnej podpory biodiverzity a prirodzených procesov.

Celá problematika sprírodnenia vodného biotopu bola presvedčivo obhájená aj s prihliadnutím na požiadavku tvorby hodnotného mestského prostredia a naplnení cieľov smerujúcich k využiteľnosti územia pre rekreačné aktivity obyvateľstva.

Presah návrhu aj smerom k samotnému Hornádu, s víziou jeho revitalizácie do prírodnejšej formy je veľmi inšpiratívny, nakoľko sa protipovodňové úpravy brehov Hornádu v severnej časti ešte len majú realizovať.


4. miesto

DOXA, s.r.o., Košice
Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD
Ing. arch. Branislav Ivan
Ing. arch. Ondrej Jurčo
Ing. Dominika Čerepkaiová
Ing. arch. Maroš Mitro

Finálny návrh tímu DOXA, s.r.o., Košice

Hodnotenie poroty:
Podnetné je organizovanie priestoru okolia Mlynského náhonu v duchu zjednocujúcej schémy – „perimetra“.

Základná predstava o pretvorení samotného vodného toku, jeho nadväzujúceho okolia a usporiadanie požadovaných funkčných súčastí sa prelína celým návrhom.

Provokujúce je úsilie zamerané na prácu s existujúcimi hmotami technického charakteru. Riešenie naznačuje možnosť využitia panelového obloženia súčasného koryta ako podstatného materiálu pri dotváraní novej podoby vodného toku a jeho okolia.

Zatiaľ čo úpravy pobrežných častí a budúceho dna takým spôsobom vyznievajú veľmi inšpirujúco, snaha uplatniť odbúrané panelové dielce na prvky vybavenosti okolia revitalizovaného toku pôsobí až príliš odvážne.

Výborná znalosť miestnych pomerov umožnila autorskému kolektívu spracovať zaujímavé riešenia dopravy a mobility.

Naznačenie budúcej možnosti odľahčiť dopravnú záťaže na Továrenskej ulici a umožniť tak prepojenie pešej zóny centra Košíc je veľmi podnetné.

Preorganizovaním automobilovej dopravy v tejto časti mesta sa otvára ideálna možnosť sprístupniť pre cyklistov a chodcov pokojnejšiu alternatívu pohybu z centra mesta pozdĺž Mlynského náhonu s ďalším napojením na rekreačnú zónu v okolí parku Anička a extravilán okolia Košíc.