Informácie o spracovaní a ochrane

osobných údajov

Na základe platnej legislatívy, predovšetkým článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 a tiež v zmlysle § 19 zákona číslo 18/2018 Zbierky zákonov o ochrane osobných údajov, poskytujeme nasledujúce informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov:

VlnaZlta

Identifikačné a kontaktné údaje
prevádzkovateľa

Mlynský náhon, o. z.
Gaštanová 9, 040 01 Košice
info@mlynskynahon.sk

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou sa rozumie osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané prevádzkovateľom.

Spracúvané osobné údaje

Ak ste sa prihlásili do nášho newslettera, tak spracúvame vašu e-mailovú adresu.

Ak ste nám zaslali e-mailovú správu alebo správu pomocou formulára na našej stránke, bude spracovná vaša e-mailová adresa.

Ak ste sa rozhodli podporiť nás finančne prostredníctvom Darujme.sk, tak bude spracované vaše meno, priezvisko a vaša e-mailová adresa.

Ak ste vyjadrili svoj názor na formulári dotazníka, bude spracovaná ulica, na ktorej bývate a vaša e-mailová adresa.

Právny základ spracovania
osobných údajov

Osobné údaje spracúvané na základe udeleného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním jej osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Dôvody spracovania
osobných údajov

Osobné údaje spracúvame, aby sme mohli s vami komunikovať, posielať vám newslettere, z dôvodu potreby identifikácie darcu pri prijímaní daru alebo kvôli analýze záujmu obyvateľov o tému obnovy Mlynského náhonu pri odoslaní formuláru s odpoveďami.

Poskytnutie osobných údajov
tretím stranám

Na zabezpečenie funkčnosti našej stránky používame služby tretích strán, ktoré sú sprostredkovateľom a môžu mať prístup k vašim osobným údajom. Sú to firmy Darujme.sk a Websupport, s.r.o., a aj ony chránia vaše osobné údaje zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou.

Osobné údaje, ktoré ste zadali na formulári dotazníka, sú poskytnuté Mestu Košice. Informácie o spracúvaní osobných údajov Mesta Košice sú zverejnené na www.kosice.sk.

Cezhraničný prenos

Spracované osobné údaje nie sú prenášané do zahraničia.

Doba spracovania
osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb spracovávame iba počas doby, kým ich používame na účel, pre ktorý boli poskytnuté.

Cookies

Používame iba cookies, ktoré sú potrebné pre správnu funkčnosť našej stránky a pomocou ktorých nie je možné identifikovať osobu, ktorá stránku navštívila.

VlnaCervena