Mokraďový biotop v Mlynskom náhone

Konštrukcia mokrade

Autor: Ing. Robert Gregorek, PhD.

Parabolické náplavkové útvary založené v koryte naprieč vodným tokom sú striedavo zoradené pri protiľahlých brehoch, pričom ich úlohou je usmerňovať prúdenie vody na približne 50 metrov dlhom úseku koryta. Po dobudovaní budú zabezpečovať horizontálne meandrovanie vodného prúdu a umožňovať tiež veľmi dôležité vertikálne prevrstvovanie vody. Povrchová vrstva pomalšie pretekajúcej vody bude prúdiť cez porast vodných rastlín v plytkej vrstve nad ponorenou časťou parabolických náplaviek.

Samostatný ostrov s tromi vyvýšeninami nad hladinou, v poslednom úseku intenzívnej mokraďovej časti koryta, vytvára úseky s rýchlejším a pomalším prúdením vody.

V konečnom riešení bude aj pod meandrami, rovnako ako je v súčasnosti už pod ostrovom, uložená rúra v kynete koryta, ktorá umožní vypustenie vody z úseku nad mokraďou.

Okraje meandrov a ostrova sú zhotovené z betónových tvárnic naplnených inertným kamenivom a všetky tieto útvary sú vložené do existujúceho koryta a sú rozoberateľné. Vyvýšeniny na ostrove sú obložené valúňmi.

Riešenie ráta s postupnou sedimentáciou kalu a formovanie prirodzeného dna budúcej mokrade je technickou úpravou cielene usmerňované.

Pôdorys úseku koryta s mokraďovým biotopom :

Priečny rez koryta s jedným z parabolických náplaviek:

Etapy výstavby

Prvá etapa – výstavba ostrova – bola realizovaná v októbri 2021. Na ostrove sme vysadili vodné a močiarne rastliny, ktoré obohatili druhovú rozmanitosť flóry Mlynského náhonu. Následné pozorovania potvrdili predpoklad, že vytvorený ostrov aktívne využíva množstvo živočíchov, rastliny prosperujú a sú aj estetickým prínosom. V reálnom prostredí Mlynského náhonu sme preverili, ako reagujú rôzne druhy vodných rastlín na kvalitu vody, na jej premenlivé fyzikálne a chemické vlastnosti, a v neposlednom rade aj na vplyv spásania a narušovania vegetácie živočíchmi.

Oblúky s vysadenou vegetáciou

Druhá etapa – výstavba častí oblúkov meandrov – bola realizovaná v septembri 2022. Na pôdoryse je označená červenou farbou. Ponorené oblúky usmerňujú prúdenie vody, vytvárajú základy prvých meandrov a zabezpečujú cielené ukladanie sedimentu v ich okolí. Vysadená vegetácia vytvára základ budúcej zóny biologického čistenia vody. Súčasťou nových úprav dna sú na miestach v kontakte s brehmi zhotovené plytčiny, v ktorých sme posadili pestrý sortiment vodných rastlín. Mnohé z nich patria do najužšieho výberu rastlín s veľkým prínosom pre podporu opeľovačov.

Tretia etapa bude riešiť predovšetkým doplnenie niekoľkých technologických vylepšení na zdokonalenie funkcií zóny biologického čistenia vody. Tomu sa plánujeme venovať v roku 2023.