Krajinársko-urbanistická súťaž

Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach

Riesene uzemie

Informácie o súťaži

Vyhlasovateľ: Mesto Košice v spolupráci s občianskym združením Mlynský náhon

Typ súťaže: projektová, verejná, neanonymná, vyhlásená pre vopred neurčený počet účastníkov, súťažný dialóg s troma workshopmi

Riešené územie: širšie centrum Košíc o dĺžke 1,7 kilometra a rozlohe 14 hektárov

Hlavné ciele: Transformácia oblasti na významný mestský oddychovo-rekreačný prvok s vodným tokom, ktorý vytvára podmienky na rozvoj a udržanie biodiverzity v mestských podmienkach.

Celková hodnota zákazky: 69.900,– Eur bez DPH

Odhadované investičné náklady: 1.900.000,– Eur, pričom výška ceny časti realizácie prislúchajúcej k nadväzujúcim zákazkam je stanovená na 700.000,– Eur

Dokumenty a prihlásenie sa do súťaže

Dôležité termíny

30.07.2020 – Vyhlásenie súťaže
26.08.2020 – Prihlásenie sa do súťaže a predloženie dokladov do prvej etapy
08.09.2020 – Prvý workshop – prezentácia zadania
21.10.2020 – Druhý workshop – prezentácia rozpracovaného riešenia
08.12.2020 – Tretí workshop – prezentácia finálneho návrhu
10.12.2020 – Vyhlásenie výsledkov súťaže

Porota

Riadni členovia
Ing. Jana Pyšková, krajinná architektka, predsedkyňa poroty
Ing. Anna Dobrucká, krajinná architektka
Ing. arch. Jana Koreňová, architektka
Dipl. Ing. Peter Gero, urbanista, architekt
Ing. Robert Gregorek, PhD., krajinár, botanik
Náhradníci
Ing. arch. Martin Jerguš, architekt, urbanista
Mgr. art. Tomáš Labanc, architekt, urbanista
RNDr. Andrej Mock, PhD., biológ

Doplňujúce informácie