Mlynský náhon očami jeho správcu

By 25. apríla 2019 3 mája, 2019 Nezaradené
Clanok_MlynskyNahonOcamiJehoSpravcu

Rozhovor o prevádzke, o súčasnom stave, problémoch a nákladoch na údržbu Mlynského náhonu nám poskytla zastupujúca riaditeľka Správy mestskej zelene Ing. Marta Popríková.

Ako dlho sa Správa mestskej zelene stará o Mlynský náhon a aká je história starostlivosti o tento vodný tok?

Mlynský náhon bol do roku 1981 v správe Technických služieb mesta Košice a medzi rokmi 1981 až 1991 ho spravoval Záhradnícky a sadovnícky podnik – správa verejnej zelene. Správa mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) bola zriadená Mestom Košice v roku 1991 a, ako pokračovateľ pôvodného správcu, dostala do správy aj Mlynský náhon. Podotýkam, že tok vyústenia Mlynského náhonu do Mlynského potoka na ulici Pri bitúnku nie je v našej správe.

Aký je rozsah prác, ktoré SMsZ vykonáva počas celého roka?

Počas roka v letných mesiacoch realizujeme trikrát kosenie brehov a jedenkrát čistenie dna od kalu a odpadkov. V zimných mesiacoch sa hladina reguluje na prípustné minimum, pretože mrznutá vodná plocha, ktorú verejnosť využíva na korčuľovanie, nie je bezpečná. Správca každoročne umiestni  tabule s upozornením, že vstup na vodnú plochu je na vlastnú zodpovednosť.

Okrem toho zabezpečujeme denný monitoring vodnej hladiny so zberom odpadkov, ktoré plávajú na hladine alebo sa zachytili na brehoch.

Aký je dôvod vypúšťania vody z koryta a ako dlho trvá vypustenie?

Hladina sa čiastočne znižuje z dôvodu kosenia okolitých brehov a z bezpečnostných dôvodov kvôli koscom. Nízka hladina umožňuje ochranu vodných živočíchov a primeraný zber biologického odpadu, ktorý by sa za iných okolností dostal do vody, čo nie je žiadúce. Koryto je vypustené niekoľko dní a potom sa opäť napustí na požadovanú hladinu.

Koľko ľudí a techniky je potrebných na jednotlivé úkony a aké sú finančné náklady údržby a čistenia?

Na zabezpečenie bežnej dennej prevádzky sú potrební traja pracovníci s jedným motorovým vozidlom, ktorí vykonávajú monitoring a prípadné čistenie približne jednu hodinu.

Pri čistení a kosení pracuje približne desať koscov a desať hrabačov, odvoz biologického a iného odpadu zabezpečujú dve nákladné vozidlá s kontajnerom, jeden nakladač a jedno cisternové motorové vozidlo, všetky vozidlá vrátane obsluhy. Pri komplexnom čistení, ktoré trvá približne päť pracovných dní, sa napríklad odstráni a odvezie okolo 15 ton kalového odpadu.

Mesačné náklady na bežnú dennú údržbu, kontrolu a čistenie predstavujú sumu asi 500 €, čo sú náklady na mzdy zamestnancov.   Denný monitoring vykonáva správca bez ohľadu na to, či bude zabezpečených  napríklad päť kosieb, či bude realizované čistenie dna Mlynského náhonu,  alebo nebude realizovaná žiadna kosba a žiadne čistenie.

Ročné náklady na komplexné čistenie sú 3.500 € a celkové ročné náklady na kosenie brehov, hrabanie a zber trávy z koryta sú asi 4.500 €.

Masívne zanášanie kalom nie je pre riečne vodné toky bežným javom. Laickému pozorovateľovi sa dokonca môže zdať, že voda v koryte stojí a netečie. Hladina v niektorých úsekoch je veľmi nízka a v letnom období voda zapácha. Čo je príčinou takého stavu?

Súčasný stav v Mlynského náhonu je nevyhovujúci. V lete dochádza k prehrievaniu vody, zhoršenému kyslíkovému režimu a zhoršeniu fyzikálnych a biologických vlastností vody. Rozvíjajú sa vodné riasy, vodný kvet a následne dochádza k zahnívaniu vody v Mlynskom náhone, najmä v najteplejšom období.

Najproblematickejším je úsek vodného toku pri Rokoku. Koryto je tu prerušené prístupovou komunikáciou, pod ktorou sa nachádza horúcovod. Dno Mlynského náhonu je pod horúcovodom prepojené zhybkou o priemere 600 mm, ktorá je pod úrovňou dna koryta. Toto technické riešenie nie je vhodné, keďže spomaľuje, respektíve prerušuje súvislý vodný tok. Na tomto mieste sa v letnom období tvorí zahnívajúce jazierko, čo má za následok neestetický vzhľad vodnej hladiny  a charakteristický hnilobný zápach.

Betónová prehrádzka na ulici Slovenskej jednoty bola z dôvodu umožnenia splavovania malými plavidlami  v úseku nad prehrádzkou až k jazeru Ryba navýšená, čo má za následok zrušenie pôvodnej funkcie tejto hrádze, a to okysličovanie a celkové zlepšenie kvality vody.

Pod mostíkom pre peších pri Tomášikovej ulici je vybudovaná jednoduchá prehrádzka na regulovanie hladiny nad ňou. Technický a estetický stav tejto prehrádzky je nevyhovujúci a je príčinou nízkej hladiny vody v hornom úseku. Prehrádzka je rozobratá z dôvodu zachytávania nečistôt pred ňou a zlého prístupu k jej čisteniu. Prehrádzka na Čárskeho ulici bola v minulosti odstránená  z dôvodu umožnenia splavovania malými plavidlami.

V úseku medzi mostíkom na Tomášikovej ulici a napúšťacím objektom pri malej vodnej elektrárni za daného stavu nie je možné dosiahnuť súvislú hladinu v šírke vodného toku. Na dosiahnutie požadovanej hladiny je potrebné  v danom úseku navrhnúť vybudovanie nových prehrádzok.

Mlynský náhon je aj významným mestským biokoridorom. Je podľa vás flóra a fauna v okolí náhonu v dobrom stave?

Stav zelene v okolí Mlynského náhonu sa vo všeobecnosti dá považovať za primeraný vzhľadom na prevládajúce podmienky, v ktorých predmetné plochy zelene existujú. Tými sú vek drevín a stresujúce mestské podmienky, čiže sucho a vysoké teploty počas leta, sálavé teplo od spevnených plôch, výkyvy počasia , menej zrážok, znečistenie ovzdušia a zasoľovanie pôdy pri údržbe komunikácií. Negatívny vplyv vytvárajú aj samotní obyvatelia, pretože po trávnatých plochách jazdia vozidlami, dochádza k  znečisťovaniu rôznym odpadom a psími exkrementami. Často sa stretávame s prejavmi vandalizmu.

Správa mestskej zelene v Košiciach nemá vo svojej náplni starostlivosť o vodné živočíchy a vtáctvo. Chov a celkovú  starostlivosť a výlov rýb v Mlynskom náhone má na starosti Slovenský rybársky zväz.

Mlynský náhon priamo susedí z vodnou nádržou Ryba. Aký je vzťah týchto dvoch vodných stavieb?

Mlynský náhon a jazero Ryba sú oddelené iba jednoduchou drevenou prehrádzkou, ktorá počas povodní v roku 2010 zvýšením hladiny vody v jazere bola tlakom vody pretrhnutá. Táto skutočnosť extrémne zvýšila riziko nekontrolovateľného vybreženia a následného zaplavenia centra mesta..

Na základe pracovného stretnutia  zvolaného Oddelením strategického rozvoja Magistrátu mesta Košice,  požiadala SMsZ v Košiciach prevádzkovateľa jazera Ryba o odstránenie havarijného stavu hradidla medzi jazerom Ryba a Mlynským náhonom.

Ako vidíte budúcnosť Mlynského náhonu?

Ak sa vyriešia spomínané problematické skutočnosti, tak sa Mlynský náhon nepochybne stane vyhľadávaným miestom Košičanov. Vyžaduje to však primerané investície, primerané prostriedky na prevádzku a v neposlednom rade nemalé odhodlanie vykonať zmenu.

Ďakujeme za rozhovor.