Čistenie Mlynského potoka

By 23. novembra 2019 Nezaradené
BrehSOdpadkamiASBagrom

Mlynský potok, ktorým odteká voda zo zachovanej časti Mlynského náhonu do Hornádu, bol desaťročia prehliadaný, zanedbávaný a ponechaný napospas všetkému negatívnemu, čo sa mohlo v tejto oblasti vyskytnúť. Výsledkom sú brehy zarastené náletovými drevinami, koryto a okolie vodného toku posiate odpadkami, na niektorých miestach v množstve desiatok ton.

PalivoNaZimu

“Palivo” miestnych obyvateľov uložené na brehu, Mlynský potok je vľavo, nevidno ho

Uvedený stav, okrem silnej enviromentálnej záťaže vodného toku, brehov aj podzemnej vody, predstavuje značné riziko pre odtok vody, ktorého vyústenie je riešené potrubím o priemere jedného metra. Najproblematickejší je úsek od križovatky ulíc Pri bitúnku a Jarmočná po vyústenie do Hornádu.

Naše občianske združenie poukazovalo na kritický stav Mlynského potoka niekoľko mesiacov a v novembri 2019 sa tento vodný tok dočkal radikálnej akcie. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorá má Mlynský potok v správe, zabezpečila špeciálnu techniku na vybagrovanie odpadkov z koryta a brehov a ich odvoz a likvidáciu. Počas prvých troch dní bolo vybagrovaných viac ako 100 ton odpadkov a viac ako polovica z toho bola odvezená na likvidáciu. Čistenie bude trvať 7 až 10 pracovných dní. Cieľom akcie je zabezpečiť bezproblémový prietok vody a minimalizovať riziko upchatia odtokového potrubia.

OdtokovePotrubie

Odtokové potrubie, ktoré odvádza vodu pod hrádzou do Hornádu

Naša aktivita okrem problémov s vodným tokom odkryla aj ďalšie nemilé skutočnosti: autami je sem pravidelne vozený netriedný komunálny a priemyselný odpad pre miestnych obyvateľov, ktorí tu žijú v obzvlášť ťažkých a neľudských podmienkach. Veríme, že budú prijaté systémové opatrenia, ku ktorým vieme prispieť návrhmi, že sa zlepší život tejto komunity, predovšetkým detí, a že budú zabezpečené primerané enviromentálne podmienky celej lokality, ktorá má veľký rozvojový potenciál.

OdtokovePotrubieUpchate

Odtokové potrubie čiastočne upchaté odpadkami. Odtlačky na múre ukazujú, že v minulosti bolo potrubie aj viac upchaté a hladiny vyššie.