74 burín Mlynského náhonu

By 30. júla 2019 Nezaradené
74Burin

V pondelok 22. júla 2019 sme uskutočnili úvodné stretnutie s občanmi s názvom “Obnovme Mlynský náhon”. Dovolím si k stretnutiu napísať niekoľko poznámok.

Záujem o obnovu Mlynského náhonu

Vysoký záujem verejnosti, účasť primátora, námestníka primátora, starostov mestských častí Staré Mesto a Sever, vedenia Správy mestskej zelene, Mestskej polície a médií dávajú jasný signál, že záujem a obnovu tohto vodného toku je veľký, a že verejnosť chce mať účasť na tvorbe budúcej podoby Mlynského náhonu. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prišli, aby sa oboznámili s aktuálnym stavom Mlynského náhonu a vyjadrili svoj názor na prijaté opatrenia.

Napriek tomu, že sme na stretnutí prezentovali viacero rozličných tém a ciele nášho združenia, pozornosť časti verejnosti, pozvaných hostí a v neposlednom rade aj následných odoziev v médiách sa zúžila na problém kosenia brehov Mlynského náhonu.

Ako vzniklo nekosenie brehov

Verzia1KoseneNapustene

Vykosený breh a voda so žabím vlasom

Na jar tohto roku sme sa zúčastnili na viacerých stretnutiach so zástupcami Správy mestskej zelene, mesta a s poslancami. Na všetkých stretnutiach sme prezentovali stanovisko, že počas vegetačného obdobia nie je možné niekoľkokrát vypúšťať vodu z koryta a takto pravidelne likvidovať zárodky života vo vode a na brehoch. Zdravý biotop vodného toku je základom toho, aby nevznikali negatívne biologické procesy, ktoré sme poznali z minulých období. Trvali sme na tom, že výška hladiny musí byť stabilná, a že je potrebné zvýšiť prietok, a zabezpečiť prevádzku podľa platného Manipulačného poriadku. Táto požiadavka bola všetkými stranami akceptovaná.

Správa mestskej zelene vyjadrila stanovisko, že pri prevádzkovej výške hladiny nie je možné vykonávať kosenie šikmých brehov jednak z dôvodu bezpečnosti koscov a tiež z dôvodu, že tráva, padajúca do vody, môže upchať odtokové potrubia. Na základe tohto stanoviska sme navrhli, že správca nebude kosiť neprístupné brehy za zábradlím, čo bolo akceptované.

Nová situácia s nekosenými brehmi tiež umožnila nerušený rozvoj života na brehoch, hniezdenie vtákov, predovšetkým kačíc, a tiež analýzu druhovej rôznorodosti pobrežnej flóry, čo by pri kosení nebolo možné vykonať. Brehy Mlynského náhonu neboli kosené až do 23. júla 2019, keď na podnet verejnosti a funkcionárov mesta správca vykonal čiastočnú kosbu na niektorých úsekoch brehov.

Nekosenie je “kľúčový problém”

Dnes obyvatelia a návštevníci Mlynského náhonu poznajú minimálne tri verzie kosenia – nekosenia brehov Mlynského náhonu.

Verzia1KoseneVypustene

Kosené brehy s vypustenou vodou

Prvá verzia predstavuje viacnásobné vypustenie vody z koryta, vykosenie brehov po betónové zatrávňovacie tvárnice, pravidelný smrad a prach, brehy a koryto bez života, teda okrem trápených kaprov, žabieho vlasu, rias a siníc.

Druhá verzia je so stabilizovanou vodnou hladinou a nekosenými prebujnelými brehmi, s minimálne 74 druhmi niekedy až dvojmetrových rastlín, alebo burín, s motýľmi, vážkami, šidielkami, potápnikmi, čmeliakmi, vodnými hadmi (!), kliešťami a ďalšími živočíchmi, ktoré si našli miesto v prívetivom prostredí rozhrania vody, pobrežnej vegetácie a brehu.

Po utorkovom kosení sme spoznali aj tretiu verziu – KOMPROMIS k druhej verzii – čiastočne pokosené brehy s netradičnými, zvláštnymi scenériami.

Nehľadajme kompromisy, hľadajme riešenia!

Koľko onakvejších spôsobov kosenia neprístupných brehov za zábradlím budeme musieť vymyslieť a vyskúšať, aby sme prišli na to, že je to celé zlé? To naozaj chceme ďalšie roky kosiť šikmé 45 stupňové brehy za oceľovým zábradlím a prehadzovať cez neho pokosenú trávu?

Verzia2Nekosene

Nekosené brehy

Koľko tabúľ s nápisom „Zákaz vstupu na hladinu“ ešte umiestnime, kým pochopíme, že niektoré úseky je žiadúce bezpečne sprístupniť? A koľko tabúľ „Korčuľovanie na vlastnú zodpovednosť“ vyvesíme a neurobíme nič pre to, aby sa korčuliari dostali bezpečne a pohodlne na ľadovú plochu? Koľkokrát ešte podoprieme a nafarbíme neestetické a často zbytočné zábradlie?

Vyzlečme si železné košele, zložme si klapky z očí a keď odstúpime dva kroky dozadu, uvidíme, že za stromom je les – potenciál, ktorý Mlynský náhon poskytuje, ktorý nesmieme premrhať, a ktorý musíme využiť podľa predstáv nás – obyvateľov a návštevníkov Mlynského náhonu!

Naša ponuka

Ponuka nášho občianskeho združenia je dialóg o budúcnosti Mlynského náhonu a jeho okolia, tvorba podoby obnoveného klenotu Košíc. K tomu pozývame širokú verejnosť, zástancov kosenia i nekosenia, všetkých, ktorí majú o Mlynský náhon záujem.

My nie sme ochranári, ktorí zaťato bránia telom dvojmetrovú burinu a pobehujúce potkany okolo odpadkov na brehoch! My sme nositelia vízie o obnove Mlynského náhonu. Ale nie iba v zmysle obnovy prírody a rozvoja biodiverzity, ale komplexne, v kontexte urbanistického poňatia celej lokality a s dôrazom na detaily riešenia na konkrétnych úsekoch.

My nevnucujeme verejnosti našu predstavu o budúcnosti Mlynského náhonu! My chceme umožniť verejnosti a subjektom, pôsobiacim v tejto oblasti, pretaviť svoje požiadavky a predstavy na budúcu podobu tohto vodného toku do reálneho projektu obnovy, ktorý bude ešte pred jeho realizáciou akceptovaný verejnosťou.

Verzia3Kompromis

Kompromis – univerzálny trik na všetko – čiastočne pokosené brehy

 

Naše stretnutie nemalo účel oslavovať aktuálny stav Mlynského náhonu ako finálne riešenie! Cieľom stretnutia bolo informovať prítomných o technických prvkoch tohto vodného diela, o prietoku, kritických miestach, o vplyve prúdiacej vody na okolitý biotop, o rozmanitosti obnovenej flóry a fauny, o problematike odpadkov a ďalších črtách Mlynského náhonu s vierou, že poskytnuté informácie budú dobrým základom pre definovanie priorít v budúcich riešeniach.

Čo bude nasledovať

V nasledujúcom období sa chceme zamerať na realizáciu stavebných úprav, ktoré uzavrú nultú etapu obnovy Mlynského náhonu. Ide o zbúranie nadstavby na prehrádzke na ulici Slovenskej jednoty, ktoré je nevyhnutné zrealizovať čo najskôr, a o postavenie prehrádzky na Čárskeho ulici, ktorej výstavba je možná až na jeseň. Tieto opatrenia zabezpečia projektovanú výšku hladiny pozdĺž celého vodného toku a umožnia ďalší rozvoj biotopu počas vegetačného obdobia budúceho roku.

Verzia3Kompromis2

Kompromis – čiastočne pokosený breh a prebujnelý porast na druhom brehu

Okrem toho budeme organizovať stretnutia s verejnosťou, na ktorých budeme formovať budúcu podobu Mlynského náhonu. Pôjde predovšetkým o definovanie funkcií jednotlivých úsekov, návrh cyklotrás, promenádnych chodníkov, organizácie dopravy a parkovania, sprístupnenia brehov, návrhu zelene a ostatných prvkov, ktoré zveľadia okolie vodného toku. Stavebné úpravy v koryte budú môcť začať vždy na jeseň aktuálneho roku.

Ďalej chceme presvedčiť poslancov mesta, aby v rozpočte mesta v roku 2020 bol pre investície do Mlynského náhonu dostatok financií a tiež budeme presadzovať, aby financovanie obnovy Mlynského náhonu bolo zapracované do Akčného plánu mesta na roky 2020 až 2022.

Veríme, že vnímate potrebu obnovy Mlynského náhonu ako prioritu a tiež, že budete mať záujem na definovaní jeho budúcej podoby. Bez vás sa totiž buď žiadna obnova neuskutoční, alebo bude realizovaný projekt, ktorý bude na hony vzdialený od požiadaviek verejnosti.

Ešte raz ďakujem všetkým za účasť na našej akcii a teším sa na ďalšie stretnutia s Vami.

 

Eugen Ščavnický

predseda združenia Mlynský náhon, o. z.