Verejné prerokovanie konceptu

Overovacej krajinársko-urbanistickej štúdie

"Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach"

Koncept overovacej štúdie

Názov projektu: Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach
Autori: Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
  Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
  Ing. Katarína Gloneková

Zaslanie pripomienok ku konceptu

Pripomienky je možné podávať do 23. apríla 2021.
Každá pripomienka alebo súbor pripomienok musí byť v zrozumiteľnej forme a musí obsahovať meno, priezvisko a adresu osoby, ktorá podáva pripomienku.

Spôsob podania pripomienky:

  1. V písomnej forme poštou na adresu
    Magistrát mesta Košice
    Trieda SNP 48/A
    040 11 Košice
  2. Elektronickou poštou na e-mailovú adresu uhamke@kosice.sk
  3. Formulárom z tejto stránky

Formulár pre odoslanie pripomienky