Revitalizácia Mlynského náhonu

VlnaCervena

Pomôžte sformulovať ciele obnovy Mlynského náhonu zodpovedaním nasledujúcich otázok.

Uveďte aspoň tri odpovede, prípadne návrhy riešenia. Odpovede môžete zasielať do nedele 23. februára 2020.

Záznam zo stretnutia s občanmi 11. februára 2020

Zadaním emailovej adresy nám umožníte reagovať na Vaše pripomienoky. Zadaním ulice, na ktorej bývate, nám pomôžete zmapovať záujem obyvateľov o tému obnovy Mlynského náhonu.

Riešené územie
Riešené územie
Zadaná e-mailová adresa a ulica, na ktorej bývate, budú použité výlučne na účel uvedený v tomto formulári a uchovávané iba do skončenia tejto akcie.
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.