Krajinársko-urbanistická súťaž

Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach

Výsledky prvej etapy súťaže

Ciele prvej etapy

Cieľom prvej etapy súťaže bolo vybrať päť tímov z pätnástich prihlásených účastníkov súťaže, ktorí na základe zaslaných podkladov majú najväčší potenciál vypracovať projekt obnovy Mlynského náhonu, ktorý by čo najviac reflektoval na ciele stanovené vyhlasovateľom v zadaní súťaže.

Proces hodnotenia

Prvým krokom v procese hodnotenia bolo posúdenie, či účastníci spĺňajú formálne podmienky a odborné predpoklady stanovené v súťažných podmienkach. Porota konštatovala, že všetkých pätnásť prihlásených tímov spĺňa predpísané podmienky.

Druhým krokom bolo posúdenie zaslaných portfólií prihlásenými účastníkmi. Každý účastník mal povinnosť zaslať päť referenčných projektov, ktorými mal ilustrovať schopnosť spracovať uvedený typ zákazky.

Preferované boli projekty verejného priestranstva, krajinárskych úprav, projekt s vodným tokom, projekt, ktorý vytvára podmienky pre rozvoj biodiverzity, projekt, ktorý zmierňuje dopady klimatických zmien, projekt detského ihriska, parku a podobne.

Portfóliá účastníkov boli hodnotené na základe nasledujúcich kritérií: urbanizmus, architektúra, krajinná architektúra a modro-zelená infraštruktúra a enviromentálny aspekt.

Na záver porota rozhodla o postupujúcich piatich tímoch hlasovaním riadnych členov poroty.

Výsledok hodnotenia

Do druhej etapy súťaže postupujú nasledujúce tímy:

Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD., Bratislava
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Ing. Katarína Gloneková

IMG+, Rotterdam
Artur Borejszo
Zuzana Jančovičová

DOXA, s.r.o., Košice
Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD
Ing. arch. Branislav Ivan
Ing. arch. Ondrej Jurčo
Ing. Rastislav Mochnacký
Ing. arch. Maroš Mitro

2M ateliér architektúry, s.r.o., Bratislava
Ing. arch. Miroslav Michalica
Ing. Eva Wernerová
Ing. arch. Tomáš Pozdech

Flera s.r.o., Praha
Ing. Jiří Stiborek
Ing. Ferdinand Leffler
Ing. Tomáš Sklenář, DiS
Ing. Natália Vataščinová
Ing. Michal Beňo
Ing. arch. Václav Kastner