3. Účasť verejnosti na obnove

Účasť verejnosti

Verejnosť má právo požadovať kvalitné životné prostredie, podieľať sa na stanovení cieľov pri jeho tvorbe, mať možnosť vyberať z alternatívnych riešení a kontrolovať obstarávanie a realizáciu tvorby životného prostredia, v ktorom žije.

Občan je ten, ktorý požaduje, navrhuje, oponuje, ktorému vysvetľujeme, a ktorý je jediný oprávnený hodnotiť, aký je skutočný úžitok z použitých verejných prostriedkov.

Prečo je to dôležité

Široká verejnosť, teda občania, verejné a súkromné inštitúcie a tretí sektor, predstavujú veľký odborný a ľudský potenciál pre projekt obnovy Mlynského náhonu.

Sú to názory a návrhy, ktoré potrebujeme, diskusie, ktoré vysvetľujú dôvody riešení, pripomienky, ktoré nás upozornia, na čo sme zabudli, a že sa odkláňame od záujmov občanov.

Prizvaním verejnosti do všetkých procesov preberá verejnosť na seba časť zodpovednosti za životné prostredie, v ktorom žije a za tvorbu verejného priestoru, ktorý ju obklopuje.

Je to zároveň dobrý základ na to, aby bol obnovený Mlynský náhon prijatý verejnosťou pozitívne. Myslíme si, že sa tým tiež vybuduje vzťah občanov k vytvorenému dielu, čo sa odrazí na spôsobe, akým bude verejnosť obnovený Mlynský náhon vnímať a používať.

Čo môže verejnosť ovplyvniť

Chceme, aby občania mohli navrhovať, ako budú jednotlivé časti obnoveného Mlynského náhonu a jeho okolia vyzerať, napríklad:

 • či má byť dané miesto riešené ako pokojné alebo pre zábavné alebo iné aktivity
 • kde má byť vedená cyklotrasa, kde chodník, alebo mostík, ako budú vyzerať cesty v okolí náhonu a kde bude miesto na parkovanie
 • aký typ brehového profilu bude na jednotlivých úsekoch použitý, či s prístupom k vode alebo bez prístupu, či čľapkanisko pre deti alebo pláž na opaľovanie, kde budú nainštalované vodné atrakcie
 • kde budú umiestnené ostrovčeky, aké budú vysadené porasty, či a kde bude miesto pre rybárov
 • aká bude zimná prevádzka, kde umožniť korčuľovanie

Verejnosť môže dohliadať na transparentnosť výberových konaní, na kvalitu odvedených prác a na dodržiavanie termínov, k čomu chceme prispieť tým, že budeme občanom poskytovať aktuálne údaje o jednotlivých fázach obnovy Mlynského náhonu.

Ako sa zapojiť

Každý sa môže zapojiť do obnovy Mlynského náhonu:

 • pomocou formulára alebo emailu nám môžete zaslať:
  • nedostatky, ktoré Vám vadia na súčasnom stave a ako by ste ich navrhovali riešiť
  • Vaše návrhy, pripomienky alebo otázky k obnove Mlynského náhonu
  • informácie, ktoré súvisia so súčasným stavom alebo obnovou náhonu, alebo o úspešných projektoch navrátenia vody
  • Váš záujem o účasť na našich akciách
 • zaregistrovaním sa na odber informácií o Mlynskom náhone
 • finančnou alebo inou podporou našej aktivity