1. Obnova Mlynského náhonu

Úseky pôvodného koryta

Mlynský náhon má v súčasnosti dva úseky so zachovaným korytom a jeden úsek, ktorý je bez vody.

Horný úsek, ktorý je napustený vodou je prvým krokom obnovy Mlynského náhonu. Je to úsek od napúšťacieho objektu pri Splave po kruhový objazd na Masarykovej ulici.

Koryto stredného úseku je prebudované na dopravné komunikácie a mestskú infraštruktúru a je ho potrebné chrániť pred zastavaním, ktoré by mohlo skomplikovať alebo znemožniť jeho opätovné napustenie vodou. Je to úsek od Masarykovej ulice cez Štefánikovu ulicu, okolo kúpaliska Červená hviezda, cez Krivú ulicu až po ulicu Pri bitúnku. Po tejto trase je pod zemou uložené potrubie, ktorým odteká voda z horného úseku náhonu.

Dolný úsek koryta, ktoré sa zachovalo, odvádza vodu z potrubia do Hornádu. Koryto náhonu vedie popri ulici Pri bitúnku a pokračuje pri záhradkárskej oblasti až k Hornádu.

Obnova zachovaných úsekov Mlynského náhonu

História a príčiny
súčasného nežiadúceho stavu

Pôvodný projekt zo šesťdesiatych rokov minulého storočia predpokladal prietok vody v zachovanej časti Mlynského náhonu na úrovni 1,5 m3/s a odtok bol navrhovaný zapustením do existujúceho veľkokapacitného odľahčovacieho kanála, ktorý je umiestnený pod Masarykovou ulicou.

Následne bolo zrušené rozhodnutie o napojení vody z koryta do odľahčovacieho kanála a bolo prijaté riešenie odvedenia vody tlakovým oceľovým potrubím DN 600 o dĺžke približne 1,7 km, ktoré je umiestnené na dne pôvodného koryta a ústi do zachovanej časti koryta na ulici Pri bitúnku a prietok bol stanovený na 300 až 500 litrov za sekundu.

V deväťdesiatych rokoch minulého storočia bol na napúšťacom objekte inštalovaný zákalomer s automatickým uzatvorením vody v prípade jej zakalenia, bola odstránená prehrádzka na Čárskeho ulici, bola vybudovaná rozoberateľná prehrádzka na Tomášikovej ulici a bola zvýšená prepadová hrana prehrádzky za mostom na ulici Slovenskej jednoty.

V súčasnosti je náhon prevádzkovaný bez zákalomeru a automatického uzatvárania napúšťania pri zakalení, prehrádzka na Tomášikovej ulici je niekoľko rokov rozobratá, hladina vody je regulovaná na výšku pod prepadovú hranu vypúšťacieho objektu na Masarykovej ulici a vodná nádrž Ryba je hydraulicky oddelená od Mlynského náhonu nevyhovujúcou prehrádzkou.

Voda je z koryta náhonu vypúšťaná niekoľkokrát ročne z dôvodu kosenia brehov a čistenia dna.

Hlavné nedostatky súčasného stavu

Hlavné nedostatky súčasného stavu zachovanej časti Mlynského náhonu sú:

 • pravidelné vypúšťanie vody z koryta

 • nízky prietok vody v koryte

 • nízka hladina vody v náhone

 • zanášanie koryta kalom

 • negatívne biologické procesy predovšetkým v letných mesiacoch

 • pôvodne koryto na ulici Pri bitúnku až po vyústenie do Hornádu je úplne zanedbané, zarastené náletovými drevinami a plné odpadkov

 • náklady na údržbu a prevádzku vzhľadom na ekologickú a spoločenskú hodnotu, ktorú v súčasnosti Mlynský náhon poskytuje

Ciele obnovy

Obnovou zachovanej časti Mlynského náhonu chceme dosiahnuť tieto ciele:

 • na hornom úseku Mlynského náhonu vytvoriť hodnotný mestotvorný prvok s biologickými, spoločenskými a estetickými funkciami

 • zabezpečiť patričný odtok dolného úseku Mlynského náhonu a primerané hygienické a estetické podmienky koryta a brehov

 • zefektívniť vynakladané prostriedky na prevádzku a údržbu náhonu

Prvá etapa obnovy

Ciele etapy
Cieľom realizácie prvej etapy je predovšetkým:

 • zabezpečiť primeranú výšku hladiny bez vypúšťania vody z koryta
 • dosiahnuť maximálny možný prietok a predovšetkým odtok existujúcim potrubím a dolnou časťou náhonu
 • vytvoriť podmienky pre stabilizáciu biologických procesov v koryte a na brehoch oboch častí náhonu
 • vytvoriť predpoklady pre realizáciu ďalších etáp

Opatrenia pre zabezpečenie prietoku a výšok hladín

 • vybudovanie a úprava prehrádzok na nasledujúcich miestach v smere toku vody:
  • pred mostom na Čárskeho ulici – nová prehrádzka
  • pred mostom na Tomášikovej ulici – osadenie dosiek do existujúcej konštrukcie
  • pred mostom na ulici Slovenskej jednoty – zbúranie nadstavby
 • kontrola a prípadné prečistenie zhybky pri Rokoku
 • vyčistenie koryta a brehov na ulici Pri bitúnku po vyústenie do Hornádu

Prevádzkový režim
Prevádzku vodného toku je potrebné upraviť nasledovne:

 • zabezpežiť kosenie šikmých brehov bez vypúšťania vody z koryta
 • zrušiť pravidelné vypúšťanie vody
 • nastaviť prítok vody tak, aby boli dosiahnuté prevádzkové hladiny, predovšetkým hladina pri vypúšťacom objekte
 • zabezpečiť pravidelné, vyhodnotiteľné a kontrolovateľné úkony čistenia a zberu odpadkov z hladiny a brehov bez vypúšťania vody na oboch úsekoch Mlynského náhonu
 • zabezpečiť monitoring a reguláciu výskytu inváznych druhov rastlín a živočíchov

Biologické opatrenia
Navrhujeme realizovať tieto biologické opatrenia:

 • v prvom úseku toku zriadiť vegetačnú sedimentačnú a odkaľovaciu zónu založenú na jednoduchom biologickom princípe podobnom koreňovým čističkám odpadových vôd
 • zabezpečiť „sprírodnenie“ brehov, ponechať možnosť druhového spestrenia pobrežnej vegetácie. Do vývoja zasahovať len miestne a likvidovať prieniky inváznych a inak nevhodných druhov rastlín,
  pracovať na aktívnom obohatení druhovej diverzity o pozitívne biologicky a esteticky hodnotené druhy v spolupráci s Botanickou záhradou UPJŠ Košice
 • zriadiť jednoduché malé ostrovné útvary pre zabezpečenie nerušeného hniezdenia vtákov
 • spestriť doteraz veľmi fádnu druhovú osádku a triezvo posúdiť celkové zarybnenie tak, aby nedochádzalo ku metabolickému preťaženiu vodného prostredia
 • zabezpečiť podporu obojživelníkov
 • podporiť úpravy profilu dna zabezpečujúce prevrstvovanie vodného stĺpca, spontánne meandrovanie a okysličovanie vody v súčasnom koryte
 • zabezpečiť voľnú migráciu živočíchov v smere i proti smeru toku a tiež do najbližšieho okolia
 • vytvoriť podmienky na plnohodnotné prežitie a rozmnožovanie fauny súvisiacej s náhonom a vodným prostredím

Druhá etapa obnovy

Cieľom druhej etapy je zorganizovať krajinársko-urbanistickú súťaž, ktorej výsledkom bude projekt pre komplexnú obnovu Mlynského náhonu.

Súťaži bude predchádzať verejná diskusia, z ktorej vyplynú požiadavky a ciele obnovy vodného toku a jeho okolia a pretvorenie Mlynského náhonu na hodnotný mestotvorný prvok s biologickými, rekreačnými, spoločenskými a inými funkciami s primeranými nákladmi na prevádzku a údržbu.

Súťaž môže načrtnúť aj obnovu celého vodného toku v pôvodnom koryte.

Tretia etapa obnovy

Cieľom tretej etapy je realizácia stavebných a krajinárskych úprav podľa víťazného projektu a otvorenie verejnej diskusie o obnove celého vodného toku v pôvodnom koryte.