1. Obnova Mlynského náhonu

Úseky pôvodného koryta

Mlynský náhon má v súčasnosti dva úseky so zachovaným korytom a jeden úsek, ktorý je bez vody.

Horný úsek, ktorý je napustený vodou je prvým krokom obnovy Mlynského náhonu. Je to úsek od napúšťacieho objektu pri Splave po kruhový objazd na Masarykovej ulici.

Koryto stredného úseku je prebudované na dopravné komunikácie a mestskú infraštruktúru a je ho potrebné chrániť pred zastavaním, ktoré by mohlo skomplikovať alebo znemožniť jeho opätovné napustenie vodou. Je to úsek od Masarykovej ulice cez Štefánikovu ulicu, okolo kúpaliska Červená hviezda, cez Krivú ulicu až po ulicu Pri bitúnku. Po tejto trase je pod zemou uložené potrubie, ktorým odteká voda z horného úseku náhonu.

Dolný úsek koryta, ktoré sa zachovalo, odvádza vodu z potrubia do Hornádu. Koryto náhonu vedie popri ulici Pri bitúnku a pokračuje pri záhradkárskej oblasti až k Hornádu.

Obnova zachovaných úsekov Mlynského náhonu

História a príčiny
súčasného nežiadúceho stavu

Pôvodný projekt zo šesťdesiatych rokov minulého storočia predpokladal prietok vody v zachovanej časti Mlynského náhonu na úrovni 1,5 m3/s a odtok bol navrhovaný zapustením do existujúceho veľkokapacitného odľahčovacieho kanála, ktorý je umiestnený pod Masarykovou ulicou.

Následne bolo zrušené rozhodnutie o napojení vody z koryta do odľahčovacieho kanála a bolo prijaté riešenie odvedenia vody tlakovým oceľovým potrubím DN 600 o dĺžke približne 1,7 km, ktoré je umiestnené na dne pôvodného koryta a ústi do zachovanej časti koryta na ulici Pri bitúnku a prietok bol stanovený na 300 až 500 litrov za sekundu.

V deväťdesiatych rokoch minulého storočia bol na napúšťacom objekte inštalovaný zákalomer s automatickým uzatvorením vody v prípade jej zakalenia, bola odstránená prehrádzka na Čárskeho ulici, bola vybudovaná rozoberateľná prehrádzka na Tomášikovej ulici a bola zvýšená prepadová hrana prehrádzky za mostom na ulici Slovenskej jednoty.

V súčasnosti je náhon prevádzkovaný bez zákalomeru a automatického uzatvárania napúšťania pri zakalení, prehrádzka na Tomášikovej ulici je niekoľko rokov rozobratá, hladina vody je regulovaná na výšku pod prepadovú hranu vypúšťacieho objektu na Masarykovej ulici a vodná nádrž Ryba je hydraulicky oddelená od Mlynského náhonu nevyhovujúcou prehrádzkou.

Voda je z koryta náhonu vypúšťaná niekoľkokrát ročne z dôvodu kosenia brehov a čistenia dna.

Hlavné nedostatky súčasného stavu

Hlavné nedostatky súčasného stavu zachovanej časti Mlynského náhonu sú:

 • pravidelné vypúšťanie vody z koryta

 • nízky prietok vody v koryte

 • nízka hladina vody v náhone

 • zanášanie koryta kalom

 • negatívne biologické procesy predovšetkým v letných mesiacoch

 • pôvodne koryto na ulici Pri bitúnku až po vyústenie do Hornádu je úplne zanedbané, zarastené náletovými drevinami a plné odpadkov

 • náklady na údržbu a prevádzku vzhľadom na ekologickú a spoločenskú hodnotu, ktorú v súčasnosti Mlynský náhon poskytuje

Ciele obnovy

Obnovou zachovanej časti Mlynského náhonu chceme dosiahnuť tieto ciele:

 • na hornom úseku Mlynského náhonu vytvoriť hodnotný mestotvorný prvok s biologickými, spoločenskými a estetickými funkciami

 • zabezpečiť patričný odtok dolného úseku Mlynského náhonu a primerané hygienické a estetické podmienky koryta a brehov

 • zefektívniť vynakladané prostriedky na prevádzku a údržbu náhonu

Prvá etapa obnovy

Ciele etapy
Cieľom realizácie prvej etapy je predovšetkým:

 • zabezpečiť primeranú výšku hladiny bez vypúšťania vody z koryta
 • dosiahnuť maximálny možný prietok a predovšetkým odtok existujúcim potrubím a dolnou časťou náhonu
 • vytvoriť podmienky pre stabilizáciu biologických procesov v koryte a na brehoch oboch častí náhonu
 • vytvoriť predpoklady pre realizáciu ďalších etáp

Stavebné úpravy a zabezpečenie odtoku
Nevyhnutné stavebné úpravy prvej etapy:

 • vybudovanie pevných prehrádzok s výpustným otvorom na nasledujúcich miestach v smere toku vody:
  • za prehrádzkou pri vodnej nádrži Ryba
  • pred mostom na Čárskeho ulici
  • pred mostom na Tomášikovej ulici
  • pred mostom na ulici Slovenskej jednoty
 • odstránenie nevyhovujúcej prehrádzky pri vodnej nádrži Ryba
 • inštalácia nového zákalomeru a automatického uzatvárania prítoku vody, ak je zakalená
 • kontrola a prípadné prečistenie zhybky pri Rokoku
 • vybudovanie jednoduchého skimmera s mólom pri Rokoku
 • vyčistenie koryta a brehov na ulici Pri bitúnku po vyústenie do Hornádu

Navrhujeme, aby každá prehrádzka bola pri zabezpečení technických a biologických funkcií dizajnovo riešená originálom, ktorý bude dokonale charakterizovať konkrétne miesto a priestor okolo prehrádzky. Unikátna prehrádzka dá danému miestu jedinečnosť a spolu s okolím vytvorí charakteristickú atmosféru, ktorú dané miesto má.

Prevádzkový režim
Manipulačný poriadok, ktorým sa riadi prevádzka vodného toku, je potrebné upraviť nasledovne:

 • zrušiť kosenie šikmých brehov, čistenie dna a zber a odvoz kalu
 • zrušiť pravidelné vypúšťanie vody
 • nastaviť prítok vody tak, aby boli dosiahnuté prevádzkové hladiny, predovšetkým hladina pri vypúšťacom objekte
 • prijať opatrenia na prevádzku vodného toku so zákalomerom
 • zabezpečiť pravidelné, vyhodnotiteľné a kontrolovateľné úkony čistenia a zberu odpadkov z hladiny a brehov bez vypúšťania vody na oboch úsekoch Mlynského náhonu
 • zabezpečiť monitoring a reguláciu výskytu inváznych druhov rastlín a živočíchov

Biologické opatrenia
Navrhujeme realizovať tieto biologické opatrenia:

 • v prvom úseku toku zriadiť vegetačnú sedimentačnú a odkaľovaciu zónu založenú na jednoduchom biologickom princípe podobnom koreňovým čističkám odpadových vôd
 • zabezpečiť „sprírodnenie“ brehov, ponechať možnosť druhového spestrenia pobrežnej vegetácie. Do vývoja zasahovať len miestne a likvidovať prieniky inváznych a inak nevhodných druhov rastlín,
  pracovať na aktívnom obohatení druhovej diverzity o pozitívne biologicky a esteticky hodnotené druhy v spolupráci s Botanickou záhradou UPJŠ Košice
 • zriadiť jednoduché malé ostrovné útvary pre zabezpečenie nerušeného hniezdenia vtákov
 • spestriť doteraz veľmi fádnu druhovú osádku a triezvo posúdiť celkové zarybnenie tak, aby nedochádzalo ku metabolickému preťaženiu vodného prostredia
 • zabezpečiť podporu obojživelníkov
 • podporiť úpravy profilu dna zabezpečujúce prevrstvovanie vodného stĺpca, spontánne meandrovanie a okysličovanie vody v súčasnom koryte
 • zabezpečiť voľnú migráciu živočíchov v smere i proti smeru toku a tiež do najbližšieho okolia
 • vytvoriť podmienky na plnohodnotné prežitie a rozmnožovanie fauny súvisiacej s náhonom a vodným prostredím

Druhá etapa obnovy

Ciele etapy
Cieľom realizácie druhej etapy je:

 • zabezpečiť prietok na úrovni 1 až 1,5m3/s

 • dobudovať všetky prvky do finálnej podoby a dosiahnuť parametre Mlynského náhonu ako hodnotného mestotvorného prvku s biologickými, rekreačnými, spoločenskými a inými funkciami s primeranými nákladmi na prevádzku a údržbu

Stavebné úpravy
Bude potrebné zrealizovať nasledujúce stavebné úpravy:

 • odstránenie prerušenia hladiny vodného toku
 • vybudovanie podzemného alebo odkrytého kanála od kruhového objazdu na Masarykovej ulici za prepadovú hranu odľahčovacieho kanála na Bencúrovej ulici
 • doplnenie šikmých brehov komunikačným systémom, chodníkmi, cyklotrasou, mólami a hrádzkami

 • doplnenie prvkov vybavenosti zameranej na zvýšenie rekreačnej hodnoty brehov a najbližšieho okolia náhonu, predovšetkým o lavičky, sedacie múriky, svietidlá a atrakcie

Biologické opatrenia
Navrhované biologické opatrenia:

 • postupná rekonštrukcia brehových porastov a pobrežnej zóny, ktorá umožní chodcom priblíženie ku vodnej hladine na vhodne vybraných miestach, pričom úpravy budú zamerané na zaručenie bezpečnosti a zvýšenie atraktívnosti miesta

 • pozdĺž celého koryta pristúpiť k postupnej rekonštrukcii brehovej zóny s dvoma základnými cieľmi:
  • vytvoriť plytkú pobrežnú zónu, ktorej veľký vplyv na samočistiacu schopnosť je preukázaný a pozitívne hodnotená biologická aktivita v tejto zóne je najvyššia
  • plytká pobrežná zóna prispieva k zásadnému zníženiu rizika pre ľudí aj zvieratá ohrozovaných pádom do nebezpečnej hĺbky